Главная » Образование

Набор заявлений на участие в стипендиальной программе для поляков заграницей имени генерала Владислава Андерса

Февраль 28, 2019 Нет комментариев

(В случае проблем с дальнейшим пониманием текста, можно обратиться к сотрудникам Дома Польского)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa:

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

studia drugiego stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe. Oznacza to, że placówki dyplomatyczno-konsularne nie gromadzą dokumentacji kandydatów w wersji papierowej.

W załączeniu przesyłamy Regulamin Programu, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze wśród potencjalnych kandydatów.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru i informujemy, że w bieżącym naborze Konsulat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na studia w Polsce.

Z poważaniem

Anna Pustuł

Wicekonsul, I sekretarz

Wydział Współpracy z Polakami na Białorusi

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

Budionnego 48a

230023 Grodno, Białoruś

Telefon: +375 152 731000, faks: +375 152 731022

www.grodno.msz.gov.pl

REGULAMIN_Polonia_I_2019

REGULAMIN_Polonia_II_2019

Нам важно ваше мнение

Подтвердите, что Вы не бот — выберите самый большой кружок: